שימו לב:

  • הודעת הביטול תימסר למרכז הרישום והגבייה ע"י ובאחריות המשתתף/ ההורה.
  • מועד הגעת הטופס למרכז הרישום הוא הקובע הבלעדי לחישוב ההחזר הכספי.
  • ניתן להעביר את הטופס פיזית למרכז הרישום, בפקס או במייל בהתאם לפרטים הרשומים בתחתית הדף אולם רצוי לוודא את הגעת הטופס.
  • פירוט על הביטול ישלח בדואר אלקטרוני.

פרטי המשתתפ/ת (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהת.ז
פרטי ההורה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחה
פרטים נוספים (חובה) שדה חובה
טלפון ניידכתובתשם החוגמיקום החוגכתובת דוא"ל
נהלי ביטול רישום: על מנת לבטל השתתפות במהלך שנת הפעילות חובה על המשתתף/הורה, למלא את כל הפרטים, לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת שאינה דרך מרכזי הרישום בעמותה. הודעת ביטול שתתקבל עד ה-20 לכל חודש, תזכה את המבטל ביתרת דמי ההשתתפות מהחודש העוקב ואילך, בניכוי דמי ביטול בסך 50 ₪ ובקיזוז העמלות על המחאות שיבוטלו. הודעה שתינתן לאחר ה-20 לחודש לא תזכה בהחזר עבור החודש העוקב. אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית. ההחזר הכספי של היתרה יחושב מתחילת החודש העוקב להודעה ויוחזר בקיזוז העמלה על המחאות שיבוטלו. לא ניתן לבטל הרשמה לאחר תאריך ה-20 למרץ של שנת הפעילות, לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים עד לסוף תקופת החוג. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא יהוו עילה לביטול ההשתתפות והחזר כספים. ביטול חוג במהלך שנת הפעילות – יגרור את ביטול רטרואקטיבי של ההנחה שניתנה בתחילת שנת הפעילות. קבלת ההנחה לאורך כל שנת הפעילות מותנית בנוכחות מלאה בחוג לאורך כל שנת הפעילות.
שם ממלא/ת הטופס
שם פרטישם משפחה
*אנא מלא סעיפים אלו במידה והאדם הנרשם הינו ילדך
Browser not supported