להלן תקנון ותנאי השימוש באתר עמותת קהילתיים:


א. כללי:
אתר האינטרנט של עמותת קהילתיים (להלן:" עמותת קהילתיים" או "החברה") מנוהל על ידי עמותת קהילתיים ומופעל על ידה. האתר נועד לספק למשתמשים בו מידע כללי אודות פעילות העמותה (להלן "אתר עמותת קהילתיים ""האתר").

באמצעות האתר ניתן לקבל מידע ושירותים נוספים, הכוללים הרשמה לחוגים ורכישת כרטיסים לאירועים שונים. המידע והשירותים הניתנים באתר ניתנים בכפוף לתנאים להלן.


ב. השימוש באתר עמותת קהילתיים:
השימוש באתר עמותת קהילתיים מוצע כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן, כאשר השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות והמגבלות שבתנאי שימוש אלה.

במידה ותבקש להצטרף לשירותים המוצעים באתר זה, תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

תכני האתר ניתנים לשימוש כמות שהם, ועמותת קהילתיים לא מתחייבת להתאים את השירות באתר לצרכי המשתמש. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמותת קהילתיים בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו. עמותת קהילתיים שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר , או לשנות מעת לעת את מבנהו, את מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך.

עמותת קהילתיים איננה מתחייבת לכך, שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, ועמותת קהילתיים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך.


אתר עמותת קהילתיים מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע.


ג. המידע:
המידע המוצג באתר עמותת קהילתיים מיועד לידע כללי ולצרכים אישיים בלבד, ואינו מיועד לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא, או לצורך כל הליך שהוא. מידע זה הינו כללי ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה, או לקבלת מידע באשר לעניין מסויים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים. מידע זה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי, ואין בו כדי להטיל על עמותת קהילתיים חובה כלשהי כלפי המעיין, או כלפי המשתמש במידע. בכל מקרה, המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של החברה גובר על המידע המפורסם באתר זה.


ד. אחריות:
עמותת קהילתיים לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי, בין במישרין בין בעקיפין, עקב השימוש באתר החברה או במידע המפורט בו, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של האתר, או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע באתר.


עמותת קהילתיים אינה אחראית לכל טעות, סתירה, השמטה, תוספת, שיבוש, פגם או כל ליקוי אחר המצוי במידע, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם ברשומות.
עמותת קהילתיים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. לקבלת מידע רשמי ותקף, יש לפנות לגורם המוסמך לכך.


ה. זכויות יוצרים:
זכויות היוצרים על תוכנו של אתר זה שייכות לעמותת קהילתיים- לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של עמותת קהילתיים בלבד. אסור להפיץ, להעתיק, לפרסם, לשדר, או להציג בכל דרך שהיא כל מידע הנמסר באתר זה, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.


ו. תשלומים 
ניתן לקבל באמצעות האתר שירותים שונים כגון הרשמה לחוגים ורכישת כרטיסים לפעילויות.
כדי שניתן יהיה לבצע תשלומים באמצעות האתר יש למלא פרטים בטופס. ללא מסירת כל הפרטים המבוקשים, לא ניתן לבצע את התשלום.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לעמותת קהילתיים או מי מטעמה, עקב שיבוש הליכי גביית התשלומים.

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב התושב לבצע את התשלום, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי להכרה בתשלום כמבוצע.

 

ז. מדיניות החזרת כרטיסים (ביטול עסקאות)

  1. בקשה לביטול עסקה יש לשלוח בכתב, לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד האירוע, באמצעות הטופס "בקשה לביטול עסקה" - למילוי הטופס הקליקו כאן.
  2. לא ניתן לבטל עסקה באופן חלקי. לדוגמה: לא ניתן לבטל כרטיס אחד מתוך שלושה שהוזמנו באותה ההזמנה/תשלום.
  3. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים, יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981). דמי הביטול ינוכו מעלות הכרטיס ללא דמי הטיפול.
  4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספקים, לא יבוצע חיוב בדמי ביטול כלשהם.
  5. במקרה של ביטול אירוע ע"י העמותה או מפעיליה, הרוכשים יקבלו החזר מלא.

 

ח. הגנת הפרטיות:
חלק מהשירותים באתר עמותת קהילתיים מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם או כתובת או כתובת הדואר האלקטרוני. עמותת קהילתיים תשתמש במידע אישי זה, או במידע הנמסר לצורך ביצוע תשלומים דרך האתר, בהתאם להוראות כל דין בנוגע להגנת הפרטיות. כמו כן, עמותת קהילתיים עושה שימוש אך ורק במאגרי מידע מאושרים ע"י משרד המשפטים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

ניתן לבקש להסיר את פרטיכם ממאגרי המידע של העמותה, ע"י בקשה שתישלח בדוא"ל לכתובת liavc@kehilatayim.org.il ותטופל עד 3 ימי עסקים. על הבקשה לכלול את שמכם המלא, דוא"ל וטלפון נייד.

מעת לעת, עמותת קהילתיים מבצעת דיוור דיגיטלי (מסרונים, דוא"ל וכדומה) לנרשמים אשר אישרו את הצטרפותם לקבלת דיוור מסוג זה. בכל דיוור בתפוצה רחבה הנשלח מאת העמותה, מצורף גם קישור להסרה על מנת להפסיק לקבל דיוורים.ט. קישורים:
באתר עמותת קהילתיים מצויים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. בין עמותת קהילתיים לבין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לעמותת קהילתיים אין כל קשרים משפטיים או קשרים אחרים, ואין לעמותה כל שליטה בתוכן המצוי באתרים אלה. אין בקישורים הניתנים באתר של עמותת קהילתיים, משום מתן תוקף לתוכנם, וכן אין בכך אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים. עמותת קהילתיים אינה מתחייבת לכך שכל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

י. דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר עמותת קהילתיים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות למנהל/ת האתר בדוא"ל:  liavc@kehilatayim.org.il .