|


מכרזים יש להגיש במשרדי מנהל הרכש בעמותה, איתן אלעזר, ברחוב ויצמן 19, קומה 2, גבעתיים.
טלפון: 03-5445005 

מכרזי ציוד ושירותים


מספר מכרז שם מכרז תאריך אחרון להגשה הערות קובץ מצורף
1/18 מכרז פומבי למתן שירותי הפקת מירוץ גבעתיים 2018 15/3/18 שעה 12:00 מפגש מציעים חובה - 8/3/18 בשעה 13:00 במשרדי העמותה  מסמכי המכרז
2/18
15/3/18 שעה 12:00 מפגש מציעים חובה - 8/3/18 בשעה 12:00 במשרדי העמותה מסמכי המכרז