שימו לב:

  • הודעת הביטול תימסר למרכז הרישום והגבייה ע"י ובאחריות המשתתף/ ההורה.
  • מועד הגעת הטופס למרכז הרישום הוא הקובע הבלעדי לחישוב ההחזר הכספי.
  • ניתן להעביר את הטופס פיזית למרכז הרישום, בפקס או במייל בהתאם לפרטים הרשומים בתחתית הדף אולם רצוי לוודא את הגעת הטופס.
  • פירוט על הביטול ישלח בדואר אלקטרוני.

פרטי המשתתפ/ת (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהת.ז
פרטי ההורה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחה
פרטים נוספים (חובה) שדה חובה
טלפון ניידכתובתשם החוגמיקום החוגכתובת דוא"ל
על מנת לבטל השתתפות במהלך שנת הפעילות חובה על המשתתף/הורה, למלא את כל הפרטים, לחתום בעצמו ולהעביר את הטופס החתום למרכז הרישום. לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת. הודעת ביטול שתתקבל עד ה-20 לכל חודש, תזכה את המבטל ביתרת דמי ההשתפות מהחודש העוקב ואילך, ובקיזוז העמלות על המחאות שיבוטלו. הודעה שתינתן לאחר ה- 20 לחודש לא תזכה בהחזר עבור החודש העוקב. אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית. ההחזר הכספי של היתרה יחושב מתחילת החודש העוקב להודעה ויוחזר בקיזוז העמלה על המחאות שיבוטלו. מתאריך 20.3.25 ואילך לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים עד לסוף תקופת החוג. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתה ו/או אי הופעה לפעילות לא יהוו עילה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.
שם ממלא/ת הטופס
שם פרטישם משפחה
*אנא מלא סעיפים אלו במידה והאדם הנרשם הינו ילדך
Browser not supported